Vad innebär uppdateringarna?

Ändringen innebär att vi behöver uppdatera punkt 4 i villkoren för bankfack. Vi har även passat på att uppdatera villkoren för bankfack med hänsyn till ny och gällande lagstiftning. Banken har rätt att under vissa omständigheter säga upp kontraktet med omedelbar verkan. Detta vid exempelvis brott mot gällande lagstiftning eller om kund inte lämnat information som banken behöver för att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om ändringarna i villkoren längre ner i detta meddelande. Du hittar även de nya villkoren som bilaga i detta meddelande.

Vad behöver du göra?

Du behöver inte göra något alls om du accepterar de nya villkoren. Annars har du rätt att säga upp ditt avtal kostnadsfritt före den 1 januari 2024 då de nya villkoren börjar gälla.

Bankfack erbjuds till kunder i mån av tillgång som är anslutna till våra koncept Nyckelkund, Rådgivningstjänst Premium, Private Banking, Företagspaket Bas, Plus eller Bokför. Är du inte ansluten? Kontakta oss.

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 0510-54 55 00.

Med vänlig hälsning
Sparbanken Lidköping AB

 

Sammanfattning av ändringarna

Punkt 4

I punkt 4 anges att betalning av årsavgiften sker genom faktura eller på annat sätt som banken informerat dig om. Vid fakturering har banken rätt att ta ut en faktureringsavgift. Vissa andra mindre justeringar har också gjorts i punkt 4. Första fakturan skickas under första kvartalet 2024.

Punkt 6

I punkt 6 har ett nytt stycke lagts till om bankens rätt att i under vissa omständigheter med omedelbar verkan säga upp kontraktet. Exempelvis om kunden vid användningen av bankfacket handlat i strid med gällande lag eller annan författning, om banken bedömer att kundkännedom enligt gällande penningtvättslagstiftning inte kan uppnås eller vidmakthållas eller om banken bedömer att det finns en misstanke om penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan brottslig verksamhet vid användning av bankfacket. Om banken enligt ovan har rätt att omedelbart säga upp kontraktet eller om kunden inte lämnar information till banken enligt punkt 10, kan banken även omedelbart spärra tillgången till kundens bankfack.

Punkt 10

Av punkt 10 framgår att kunden är skyldig att lämna den information till banken som banken efterfrågar och som enligt bankens bedömning är nödvändig för att uppnå tillräcklig kundkännedom enligt gällande penningtvättsregelverk.

Tillägg

I villkoren har ett nytt stycke lagts till som anger att banken enligt gällande lagstiftning är skyldig att till myndigheter lämna information om kunds innehav av bankfack.

Villkor för Bankfack, gäller from 2024-01-01