Innan du söker

Vem och till vad kan bidrag sökas

Föreningar och organisationer kan söka bidrag som ryms inom ramen för

 • Näringsliv
 • Forskning
 • Utbildning
 • Kultur
 • Idrott

Stiftelsen prioriterar

 • Ansökningar från föreningar, klubbar och förbund
 • Projekt som bidrar till en positiv och samhällsnyttig utveckling av bygden
 • Projekt som är tidsbegränsade och har ett tydligt utformat mål
 • Projekt där sökande gör en egen insats (delfinansiering, ideellt arbete m m)

Hållbar utveckling

Stiftelsen vill med sin bidragsgivning verka för en hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menar vi ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov”. Här ingår ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

I ansökan behöver ni beskriva hur ni jobbar med hållbarhet enligt FNs 17 Globala mål för hållbar utveckling.
Sammanställning och förklaring över FNs 17 Globala mål för hållbar utveckling (pdf)

Vilka ändamål beviljas inte

Det finns ändamål där stiftelsen som regel inte beviljar bidrag.

Exempel på sådan är

 • Ändamål som normalt finansieras med kommunala eller statliga medel
 • Sociala eller välgörande ändamål
 • Studieresor eller utbildning för enskild person
 • Religiös eller politisk verksamhet
 • Enskild näringsverksamhet
 • Sponsring

Bidrag beviljas som regel aldrig till enskild person. Bidrag lämnas heller inte genom medlemskap i föreningar organisationer eller andra sammanslutningar.

Bidragsmottagares skyldighet

För bidragsmottagaren gäller av stiftelsen fastställda regler. Bidragsmottagaren får genom digitalt godkännande vid ansökningsförfarandet bekräfta att man kommer att följa dessa regler.