Valberedningen har i sitt arbete att följa av stämman fastställda dokument:

 • Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald
 • Valberedningspolicy

Detta innebär bl a att man har att bedöma om föreslagen enskild ledamot och styrelsens samlade kompetens uppfyller de krav som föreskrivs i externa och interna regelverk.

Valberedning ska i sitt arbete ha tillgång till bankens interna materiel från styrelsens årliga lämplighetsbedömning.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Rollfördelningen mellan styrelse och VD fastställs i styrelsens arbetsordning och verkställande direktörens arbetsinstruktion.

Styrelsen ansvarar för att förvalta bankens angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Styrelsen har bland annat ansvaret för att banken har en tillfredsställande process för intern styrning och kontroll, att med iakttagande av fastställda regler och sunt omdöme, skapa och bibehålla goda förutsättningar för att uppfylla bankens mål samt förtroende för verksamheten.

Banken har organiserat den interna kontrollen enligt de tre försvarslinjerna

 • Linje 1: Affärsverksamheten
 • Linje 2: Riskkontrollfunktionen och funktionen för regelefterlevnad
 • Linje 3: Internrevision

Alla styrelseuppdrag i Sparbanken Lidköping AB grundas på förtjänst varvid främsta syfte är att vidmakthålla och förbättra styrelsens effektivitet totalt sett. För att uppfylla detta eftersträvas en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och det är uttalat att mångfald, avseende bl.a. ålder, kön, geografisk härkomst, utbildning och yrkesmässig bakgrund, är en viktig omständighet att beakta.

Banken strävar efter att styrelsen i sin helhet, och styrelseledamöterna individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. Banken arbetar löpande med kompetensutveckling för ledningen, styrelseledamöter samt övrig personal.

Följande kompetensområden bedöms viktiga att styrelsen besitter och har en kontinuerlig fortbildning i:

 • Företagsstyrning
 • Bankverksamheten, i synnerhet angående kreditgivning och rådgivning
 • Regelefterlevnad, innefattande tillstånd, sanktioner och regelverk inom bankområdet
 • Riskhantering, främst inom områdena finansiella risker, kreditrisker och operativa risker.
 • Försäkringsförmedling
 • Värdepappersrörelsen
 • IT
 • Säkerhet
 • Ekonomi, redovisning och rapportering
 • Juridik

Styrelseledamöterna representerar i sina yrken olika verksamhetsgrenar såsom offentlig förvaltning, tillverkande industri, lantbruk, handel och andra tjänstesektorer.

Styrelsen har en med hänsyn till bankens verksamhet och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.