Hoppa till textinnehållet

Finansiell information

Tågbron Lidan

Här hittar du finansiell information från Sparbanken Lidköping så som årsredovisningar, delårsrapporter, likviditetsrisker, kapitaltäckning samt information om ersättningar.

Årsredovisning 2019

Banken redovisade per 2019-12-31 ett rörelseresultat på 183 mkr (145). Räntenettot har ökat med 19 mkr till 104 mkr. Totalt sett har intäkterna ökat med 30 mkr, främst beroende på ett ökat räntenetto och en högre utdelning på bankens innehav i Swedbankaktier. Kostnaderna har ökat med 1 mkr till 90 mkr. Kreditförlusterna innebar en återvinning på 6 mkr. Affärsvolymen uppgick till 22 480 mkr, en ökning med 10 % (-3) på 12 månader. Bankens kapitalrelation uppgår vid årsskiftet till 27,4 % (26,5).

 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Blad, VD, 0510-54 55 01

Per Gunterberg, Ekonomichef, 0510-54 55 10

 

Andra finansiella rapporter om Sparbanken Lidköping

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Lidköping AB (516401-0166) periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Mer information om Sparbanken Lidköping

Kontakta oss

Sparbanksstiftelsen Lidköping