Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Kundpaket
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Nyckeltal, P/E-tal och värdering av aktier

Har du kommit igång med aktiehandel och hållit på ett tag? I Aktieskolans andra del får du läsa mer om vad som bestämmer aktiekursen, hur du skapar en god riskspridning och kan avgöra om en aktie är köpvärd eller inte. En viktig del att titta på när du ska investera är olika nyckeltal för aktier, till exempel P/E-talet - även kallat PE tal.

Aktieskolan del 2

En akties värde

En akties värde bestäms av flera faktorer, bland annat utav bolagets förväntade vinst och aktieutdelning samt det allmänna konjunkturläget.

Som nämndes i föregående kapitel har aktier historiskt sett varit en gynnsam sparform, dock varierar aktiemarknadens avkastning från år till år och under vissa år uppvisas även en negativ utveckling. Handel med aktier innebär således en risk att dina investeringar kan sjunka i värde. En viktig tumregel är därför att inte ha en större del av ditt sparande på börsen än vad du har råd att förlora.

Riskspridning

Ett sätt att sprida riskerna är att använda sig att så kallad diversifiering, detta innebär exempelvis att du investerar i bolag som är verksamma inom olika sektorer.

Fundamental- och teknisk analys är två metoder för att prognostisera en akties värde och kursutveckling. Fundamental analys syftar till att uppskatta om en aktie är över- eller undervärderad baserat bolagets vinst, omsättning och kassaflöde. Teknisk analys strävar efter att förutspå en akties kursutveckling genom att analysera och identifiera mönster i aktiens historiska kursrörelser.

P/E-tal och andra nyckeltal aktier – hjälp att värdera aktier

Nyckeltal är ett sätt att värdera och bedöma företag. De hjälper dig att välja vilka aktier som du ska satsa på. Nyckeltalen ger dig möjlighet att utvärdera ett företags verksamhet och jämföra den med andra företag.

P/E-tal/ PE tal

P/E står för price/earnings, vilket på svenska betyder pris/vinst. Många använder P/E-talet för att se hur billig eller dyr en aktie är. Ett högt P/E-tal innebär en hög värdering av företagets vinst och ett lågt P/E tal att vinsten värderas lägre, man vill därför gärna köpa aktier med låga P/E-tal. Värderingen på svenska börsen brukar ligga kring 16-19 gånger vinsten för innevarande år. För att räkna ut P/E-talet dividerar man aktiekursen med vinst per aktie (VPA) eller EPS på engelska (earnings per share).

Substansvärdet/Eget kapital

Substansvärdet motsvarar det egna kapitalet i ett bolag, det vill säga tillgångar minus skulder. Vill man ha substansvärdet eller det egna kapitalet per aktie får man dela substansvärdet med totalt antal aktier. Det egna kapitalet motsvarar aktieägarnas andel av bolaget totala kapital. Ibland pratar man om det justerade egna kapitalet (JEK). I detta värde räknar man även in om tillgångarnas marknadsvärde ligger högre än det bokföra värdena i balansräkningen.

Soliditet

Soliditeten hos ett företag är den procentuella andel som företagets egna kapital utgör av summan av alla tillgångar. De totala tillgångarna i ett bolag finansieras till 100 procent av aktieägarnas egna kapital plus lån (det vill säga skulder) från banker eller andra finansiärer. En hög soliditet innebär att bolaget kapital till en större del finansieras av eget kapital än av lån. En låg soliditet, det vill säga en liten andel eget kapital kontra lån, innebär en större risk för att högre räntor påverkar bolagets resultat på ett negativt sätt.

Kurs/EK

Nyckeltalet Kurs/EK betyder aktiekurs dividerat med det egna kapitalet per aktie. En hög värdering av det egna kapitalet indikerar att bolaget har en hög avkastning på det egna kapitalet, det vill säga en hög vinst i relation till det egna kapitalet. Den engelska motsvarigheten till kurs/EK är P/B talet det vill säga Price/book value.

Utdelning och direktavkastning

Direktavkastningen är utdelningen per aktie delat med aktiekursen. Oftast delar bolagen ut i genomsnitt 30-50 procent av vinsten efter skatt till aktieägarna. Direktavkastningen på svenska börsen ligger oftast kring 3-4 procent, det vill säga varje år får aktieägarna en utdelning som motsvarar 3-4procent av aktiekursens värde.

Re/ROE

Ett sätt att mäta hur bra ett företag presterar över tid är att beräkna avkastning på det egna kapitalet. Re (Räntabilitet/avkastning på eget kapital) eller ROE (Return on equity) beräknas som vinsten efter skatt delat med det egna kapitalet. I många sammanhang används även det justerade egna kapitalet (JEK) i beräkningen.

Aktiekurs, risker, analyser och trender – frågor och svar