Sparbanksstiftelsen Lidköping bildades år 2000 när dåvarande Sparbanken Lidköping ombildades till bankaktiebolag.

Sparbanksstiftelsen Lidköping är ensam ägare till Sparbanken Lidköping AB.

Sparbanksstiftelsens huvudsakliga syfte är att främja sparsamhet inom sitt verksamhetsområde som omfattar Lidköpings kommun och delar av Götene kommun. Det sker genom att som aktieägare i banken verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

Vid sidan om stiftelsens huvudsakliga ändamål att främja sparsamhet, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott, företrädesvis inom sitt verksamhetsområde genom att lämna bidrag till olika projekt.

Stiftelsen har inga vinstintressen.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse. Styrelsen utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 36 till antalet och av dessa utses 15 st av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun, 3 st av kommunfullmäktige i Götene kommun och 18 st av huvudmännen själva. Huvudmännen utser också revisor för stiftelsen.

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ett kretslopp för positiv utveckling

Vinster från Sparbanken Lidköping återinvesteras i Lidköping genom att utdelning går till Sparbanksstiftelsen Lidköping. Stiftelsen stödjer bygdens utveckling genom bidrag till föreningsliv och organisationer. Sedan 2000 har ca 250 mkr av Sparbanken Lidköpings vinst delats ut till Sparbanksstiftelsen Lidköping.

Vårt bidrag till bygden skapar möjligheter i hela samhället och gör det till en ännu bättre plats att leva och verka i. När det går bra för bygden går det också bra för banken och då blir det ännu mer pengar över att investera i lokal utveckling.

Och så fortsätter bankens, stiftelsens och bygdens kretslopp att bidra till en positiv utveckling. Med ett ord kallas detta Sparbanksidén, en idé som är lika bra idag som när den 1834 kom till Lidköping och Lidköpings Sparbank grundades.