Covered Call betyder täckt köpoption, vilket innebär att en placerare äger de aktier som optionerna utfärdas mot. Därmed är affären inte lika riskfylld som att ställa en option utan att äga aktierna.

Genom att ställa ut köpoptioner mot innehav kan placerare få avkastning även i en stillastående marknad eftersom han erhåller en premie när man utfärdar en option. Premiens storlek beror framför allt på optionens löptid och volatilitet i underliggande instrument.